Využijme zkušenost 50+

Vzdělávání

Jak vzděláváme

1Odborná garance služeb

Pro naplnění strategického cíle, který je zaměřen na budování partnerství s firmami, které mají zájem postavit svůj úspěch na motivovaných a odborně zdatných lidech, jsme zavedli princip odborných garancí vzdělávacích kurzů.

Garance vzdělávacího obsahu zkušeným poradcem v oblasti ŘLZ zajišťuje, že struktura a obsah témat jednotlivých kurzů je v souladu s obecnými principy koncepčního Řízení lidských zdrojů v praxi a vede účastníky k uplatnění systémových prvků v daných oblastech.

Tento přístup, založený jednak na aktuální znalosti andragogiky a personálního řízení, ale především na bohatých zkušenostech odborných garantů s fungováním firemních procesů, umožňuje účastníkům kurzů získané dovednosti uplatňovat i v souvislosti s budováním prostředí kvality a neustálého zlepšování.

vstupni_diagnostika

2Způsob výuky

Naše kurzy a jejich obsah jsou inspirovány principem kompetenčního modelu. Portfolio vzdělávacích kurzů dělíme jak do oblasti jednotlivých úrovní řízení či firemních činností tak průřezově, na základě konzultace konkrétních požadavků klienta. Kvalita výuky vychází z důsledného uplatňování zásad učení dospělých a současných andragogických principů. Stavíme na jednotné a názorné interaktivní formě výuky. Uplatňujeme střídání vhodných výukových metod. Využíváme zpětnou vazbu klientů k neustálému zdokonalování a zlepšování výuky. A to jak z hlediska obsahu kurzů a jejich využitelnosti v praktické rovině, tak z hlediska rozvoje a růstu lektorů.

Kroky zajišťující efektivitu výuky:

Témata kurzů jsou koncipována od základních poznatků v jednotlivých oblastech, přes střední dovednostní a znalostní úroveň, až po hluboký a podrobný rozvoj dovedností a znalostí v dané oblasti.

To umožňuje přistoupit k rozvoji zaměstnanců postupnými kroky na různých úrovních řízení a pracovních pozic, v souvislosti se skutečným rozvojem firemní kultury, naplňování strategie firmy a finančními možnostmi firmy. Tento princip je možný uplatňovat díky dlouhodobější spolupráci prostřednictvím časově rozloženého vzdělávání a průběhem budování kvality v jednotlivých oblastech práce s lidmi.

.

3Používané metody výuky

Stěžejním prvkem našich kurzů je uplatňování principů zkušenostního učení. V rámci výuky využíváme jak diskuzních, tak problémových i kreativních metod, jejichž výběr je dán tématem kurzu a cílovou skupinou.

interaktivni_vyuka

Důraz klademe na TRÉNINK dovedností, analýzu a řešení situací a zpracování návrhů řešení

Specifické pro naši výuku je používání interaktivních manuálů zpracovávaných garanty výuky.

Přednášková metoda a výuka teorie je zkrácena na základní minimum.

K výuce teorie využíváme především e-learningovou formu.

.

4Ověřování cílů výuky

Hodnocení kurzů je prováděno v závěru kurzu účastníky, formou hodnotícího dotazníku. Tato zpětná vazba je zaměřena jak na obsah kurzu, tak na výkon lektora.

Dále je, dle požadavku zákazníka, zpracováno hodnocení kurzu lektorem ve spolupráci s odborným garantem kurzu. To obsahuje míru dosažení cílů výuky, hodnocení skupiny účastníků a navíc doporučení v oblasti ŘLZ, související s aplikací trénovaných dovedností do firemní praxe.

Tato doporučení vychází z diagnostiky firemního prostředí ze strany lektora, který je v přímém kontaktu s účastníky kurzu blíže informován o situaci v oblasti, která je školena. Získané poznatky následně projedná lektor s odbornými garanty výuky. Jsou jimi jednak pracovní psycholog a dále odborník v oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů.

Tyto informace jsou analyzovány ve vztahu ke vstupní diagnostice cílové skupiny. Případně je využito firemní strategie a způsobu jejího uplatňování v praxi, včetně vnitřních předpisů v dané oblasti (pokud jsou vedením společnosti před kurzem dány k dispozici). Následně jsou zpracovány návrhy zaměřené do oblasti ŘLZ. Tyto návrhy směřují do jednotlivých dílčích procesů této široké firemní platformy. Výstupy tohoto hodnocení jsou projednány s určenými zaměstnanci klienta.

Následuje interní hodnocení obsahu kurzu a v případě potřeby jeho další aktualizace. Na základě vyhodnocení práce lektora i naplánování jeho dalšího rozvoje.

Pozornost věnovaná zpětné vazbě a práce s ní vychází z dílčí části naší firemní strategie, která staví náš úspěch na maximalizaci kvality služeb ve vztahu k našim klientům.

5Podpora IT technologiemi

Naše vzdělávací aktivity mohou být na základě spolupráce se Sdružením CEPAC – Morava realizovány s podporou Vzdělávacího a eLearningového portálu, který využívá tzv. WebCastový portál. Ten umožňuje kombinaci videa s doprovodným textem.

Systém disponuje interaktivním ovládáním (obsah, rejstřík, vyhledávání). Kromě toho umožňuje správu účastníků kurzů, umísťování výukových materiálů, testování znalostí, diskusní fóra a další funkcionality, které se využívají při realizaci výuky.

.

6Příklady témat kurzů

Sociální dovednosti

 1. Týmová práce včetně diagnostiky rolí
 2. Stres a jak jej zvládnout
 3. Komunikace
 4. Asertivita
 5. Zvládání konfliktů
 6. Motivace a zpětná vazba
 7. Zvládání změn apod.

Manažerské dovednosti

 1. Řízení času
 2. Vedení porad
 3. Práce v týmu a její řízení
 4. Řízení cílů a změn
 5. Kvalita a její řízení
 6. Motivování lidí
 7. Hodnocení zaměstnanců
 8. Styly řízení i vedení a jejich využití
 9. Úspěšný a efektivní manažer
 10. Firemní kultura a její ovlivňování apod.
Odborné kurzy

 1. Obchodní dovednosti
 2. Prezentační dovednosti
 3. Projektový manažer
 4. Lektorské dovednosti
 5. Pracovní právo
 6. Řízení lidských zdrojů v praxi apod.

Jde o ukázku možných témat. Obsah kurzů je připravován vždy ve spolupráci s klientem dle jeho potřeb, tedy kombinací uvedených témat nebo i tvorbou témat v seznamu neuvedených.

Kurzy zaměřené na děti
babysigns
Od roku 2012 se orientujeme i na výchovu nejmenších dětí. Prostřednictvím naší certifikované lektorky nabízíme výuku znakové řeči batolat – Baby Signs© .
Vedlo nás k tomu poznání, že výchovu k sociální inteligenci a pozitivním vztahům je třeba rozvíjet již v nejranějším věku, což prokázaly i vědecké studie :

znakování s dětmi metodou Baby Signs©:

 • napomáhá rozvoji mluvené řeči
 • upevňuje pouto mezi rodiči a jejich dětmi
 • umožňuje dětem sdílet svůj svět
 • usnadňuje navazování kontaktů
 • dává impulz k intelektuálnímu rozvoj
 • podporuje pozitivní emocionální vývoj
 • zvyšuje dětskou sebedůvěru
 • vede k úspěchům dítěte

AHR
Copyright © 2013 - Avenue Human Relations s.r.o.Administrace