Využijme zkušenost 50+

Poradenství

Poradenství

1Modulové uspořádání

Naše nabídka poradenství je sestavena z jednotlivých, samostatně realizovatelných modulů v dílčích oblastech souvisejících s lidskými zdroji. Skladba modulů vytváří ucelenou a logickou stavbu firemních procesů v oblasti ŘLZ.

pyramida

zpusoby_poradenstvi

2Způsob poradenství

Při realizaci poradenství vvycházíme z našeho motta

Neděláme věci za vás, vedeme vás k tomu, aby se staly.


Reálnost výstupů garantujeme dynamikou pracovního postupu:

 • vedením pracovní skupiny průřezově složené z odborných garantů
  klienta (multiodbornost)
 • výstupy workshopů zaměřenými na konkrétní podmínky firmy
 • projednáváním dílčích výstupů s odpovědným zaměstnancem firmy
 • převodem výstupů pracovní skupiny do návrhu vnitřních norem
  umožňujících aplikaci výstupů do praxe

dynamika
Naše služby stavíme na společně přijatých pravidlech

Prostředky vynaložené na poradenství v procesu ŘLZ vycházejí ze
smluvních pravidel obsahujících:

 • definování vzájemných podmínek
 • termíny etapových cílů projektu
 • jednoznačné výstupy
 • jasné definování rolí a odpovědností konzultantan a zaměstnanců firmy

.

3Podpora IT technologiemi

Uvědomujeme si, že dnešní doba se neobejde bez technologické podpory. Z toho důvodu nabízíme i v rámci poradenské činnosti IT podporu, která umožní zpřehlednit personální činnosti, ale především nám jde o zvýšení jejich výkonnosti a efektivity.

Software aOKO
Jednou z těchto možností je náš nově vyvinutý informační systém aOKO. Pokud se chcete dozvědět více, zvolte www.aoko.cz

.

.

ATvorba systémů a metodik ŘLZ v organizaci

Řešení personálních činnosti

 • Spolupráce na tvorbě pracovních řádů
 • Spolupráce na analýze pracovních činností a zpracování popisů pracovních pozic s vazbou na kompetenční model, včetně předvýběru kandidátů – viz SW nástroj aOKO
 • Zpracování psychologických posudků, realizace přijímacích pohovorů i realizace Assessment center
 • Spolupráce na tvorbě systemizace pracovní míst
 • Spolupráce na tvorbě koncepce přijímání zaměstnanců
 • Spolupráce na tvorbě koncepce adaptačního procesu atd.


Jednotlivé produkty nabídky:

Řešení systému rozvoje zaměstnanců

 • Spolupráce na tvorbě koncepce vzdělávání s podporou SW e-learning.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce kariérových drah a kompetenčních modelů atd.

Řešení systému odměňování

Řešení tvorby a rozvoje kultury organizace

 • Spolupráce na tvorbě strategie ŘLZ.
 • Spolupráce na tvorbě kultury organizace, systému jejího řízení a usměrňování.
 • Spolupráce na systému řízení změn a rozvoje kvality atd.

.

BPracovní diagnostika

Slouží k odhalení pracovních kompetencí na konkrétní pracovní pozice s použitím speciálního SW nástroj aOKO

1. cíl

Výběr vhodných uchazečů o práci, hodnocení zaměstnanců. Pomocí tohoto SW nástroje zaměříte své OKO na optimalizaci výběru správných lidé na správná místa s využitím kompetenčního modelu.

2. Použité metody

SW dotazník.

3. Realizace

 • Přístup odkudkoliv ( z domova, úřadu atd.).
 • Elektronické zpracování pomocí webového rozhraní.
 • Jednotné zpracování požadavků na pracovní místo zaměstnavatelem.
 • Komplexní popis pracovního místa.
 • Automatické číselné i grafické srovnání požadavků na pracovní místo
  a profilu uchazeče.

4. Výstup

 • Číselný i grafický obrázek osobnostního profilu uchazeče ve vztahu
  k pracovní pozici.
 • Efektivita díky informačním technologiím ve službách ŘLZ.
  Blíže www.aoko.cz

.

CBilanční diagnostika

Tato forma specializovaného psychologického poradenství umožňuje komplexní poznání osobnosti v oblasti:

 • schopností
 • kognitivních funkcí – paměti, pozornosti, myšlení
 • osobnostní oblasti – temperament, emotivita, psychická stabilita, sebevědomí, interpersonální chování, sklon k návykovému chování, sociální adaptace, poruchy osobnosti
 • úrovně autoregulace a psychické integrovanosti osobnosti,
 • speciálních předpokladů – zaměření, zájmy, nadání.

1. cíl

Toto komplexní posouzení klienta umožňuje pracovnímu psychologovi provést specializované poradenství za účelem doporučení co nejlepšího využití klientova pracovního potenciálu ve vhodných pracovních oborech.

2. Použité metody

Baterie speciálních testů, příp. dotazníky, projektivní techniky.

3. Realizace

 • diagnostika schopností
 • diagnostika speciálních schopností a dovedností
  (včetně psychomotorického tempa a pozornosti)
 • zjišťování zájmové a profesní orientace
 • individuální poradenství pro nalezení reálných možností pracovního uplatnění

4. Výstup

 • Závěrečná zpráva pro klienta – popis osobnostního profilu klienta pro
  usnadnění jeho orientace ve vlastních předpokladech a silných stránkách,
  v množnostech své pracovní uplatnitelnosti na trhu práce.

.

DPsychologická diagnostika

Zpracování standardních psychologických testů zaměřených na IQ.

1. Cíl

Hlubší posouzení osobnosti zaměstnance (ců) či uchazečů o
pracovní místo a jejich vhodnosti pro danou pracovní pozici.

2. Zpracování

 • Závěrečná zpráva pro klienta.
 • Pohovor s pracovní psycholožkou

.

ETypologie osobnosti metodou MBTI

Typologie MBTI vychází z Jungova vnímání osobnosti, u něhož základními dimenzemi je extraverze – introverze a intuice – smysly. Tuto typologii obohatily americké psycholožky Isabel Myersová a Katheryn Brigssová o dvojici usuzování – vnímání. Tak vznikl typový indikátor s názvem Myer-Briggs Type Indicator (MBTI). Výsledky testů nám přestaví osobnost z hlediska čtyř typů temperamentů.

Toto poznání osobnosti umožňuje pochopit chování a prožívání zaměstnanců, kolegů a tím i odstraňovat možné znevýhodňování, které mnohdy provází kalkulaci, že chování jiné než naše je nesprávné či nějakým způsobem závadné. Umožňuje dále volit vhodné formy motivace pro plnění úkolů a cílů, protože to, co jeden člověk považuje za pochvalu a uznání, druhý může považovat ze bezvýznamné. Poznáním svých kolegů či přátel můžete hodně získat a nemáte co ztratit.

1. Cíl

 • Definování silných a slabých stránek osobnosti.
 • Volba vhodných motivačních nástrojů při řízení pra
  covního výkonu a kariérové dráhy zaměstnance.
 • Poznání osobnosti ostatními členy týmu z pohledu jeho
  předností a potřeb – zkvalitnění.
 • Spolupráce a efektivity práce týmu.
 • Poznání umístění zaměstnance z hlediska potřeb týmu.

2. Metoda

Dotazníková.

3. Realizace

 • Předání dotazníku respondentovi ve formě excelového
  zpracování nebo v listinné podobě.
 • Zpracování dotazníku – možno předat prostřednictví
  e-mailové pošty nebo v listinné podobě, dle rozhodnutí
  respondenta.
 • Termín zpracování výsledku maximálně do 14 dnů
  u 1 respondenta.
 • Prezentace výsledků s vedoucím pracovníkem i samot
  ným pracovníkem a předání výsledku diagnostiky v
  písemné podobě objednateli.
 • Prezentace doporučení vyplývajícího z výstupů
  diagnostiky.

4. Výstup

 • Popis osobnosti člověka z pohledu rozhodování, řešení
  úkolů, komunikace s okolím, způsobu čerpání energie
  a motivovanosti.
 • Konzultace volby vhodných forem vedení, řízení, hodno
  cení výsledků práce, nástrojů motivace a způsobu komu
  nikace.
 • U skupin konzultace umístění členů z hlediska možné
  efektivity týmu.

5. Zpracování

 • Výsledky osobnostní charakteristiky ve formě textu.
 • Potřeby týmu – umístění respondentů v grafu týmu.

.

FDiagnostika sociálního prostředí

V každé organizaci existují sociální skupiny, v jejichž rámci vznikají vnitřní vztahy, probíhá
komunikace a je uplatňována moc. Všechny tyto oblasti jsou ovlivňovány styly a způsobem
řízení organizace a vedení lidí. Poznání situace v těchto oblastech významně přispívá ke zvyšování kvality výsledků činnosti a tím i spokojenosti zákazníků – klientů.

Snaha o využití
zpětné vazby je známkou odpovědnosti vůči výsledkům organizace, ale i vlastní práce.
Diagnostika sociálního prostředí umožní získání zásadního druhu zpětné vazby managementu, která umožní optimalizaci řízení i vedení organizace.

1. Cíl

 • Zjištění účinnosti řízení a vedení pracovišť.
 • Zjištění názorů zaměstnanců na jednotlivé oblasti řízení.
 • Stanovení oblastí a nástrojů k rozvoji a zlepšování managementu.

2. Použité metody

 • Dotazníková šetření.
 • Konzultace.
 • Prezentace.

3. Výstupy

 • Popis názoru zaměstnanců na oblasti:
 • vedení prostřednictvím cílů,
 • organizace práce a řízení pracovní výkonnosti,
 • potřeb vzdělávání,
 • komunikace,
 • motivace a stimulace.
 • Návrhy optimalizace v oblasti vedení a řízení.
 • Stanovení vhodných oblastí vzdělávání.
 • Promítnutí výsledků do strategie ŘLZ.

.

GOsobní konzultace pro manažery

 • Relaxace, zvládání stresu.
 • Personální činnosti.
 • Koučink, mentorování.
 • Práce s informačními technologiemi (Outlook, Word, Exce, Power Point, internet a další dle Vašich potřeb).

Jde jen o příklady možné spolupráce. Její konkrétní podoba vychází z potřeb klienta a jeho možností.

AHR
Copyright © 2013 - Avenue Human Relations s.r.o.Administrace