Využijme zkušenost 50+

50plus

Využijme zkušenost 50plus

Název projektuVyužijme zkušenost 50+
Číslo projektuCZ.1.04/3.3.05/96.00146
Financování projektuProjekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Podrobnější informace o ESF naleznete na www.esfcr.cz

.

ACílová skupina, místo realizace

Cílová skupina projektu

jsou osoby starší 50 let věku s kombinací nevýhod, především vybíraných z řad UoZ kteří jsou v evidenci ÚP ČR nad 6 měsíců zaměstnání.

Místo realizace

Do projektu je možné zařadit 90 obyvatele Zlínského kraje
splňující znaky cílové skupiny.

.

BObsah projektu

Projekt se komplexností a provázaností jednotlivých aktivit snaží řešit odstranění bariér bránících této cílové skupině v uplatnění na trhu práce.

Proto nabízí účastníkům motivační a poradenský program, který je zaměřen na postupnou změnu přístupu k vlastnímu životu, motivaci k novému uplatnění na trhu práce a získání nových dovedností a schopností se zaměřením na osobnostní rozvoj.

V poslední fázi realizace nabízí projekt vhodné rekvalifikace, vybrané na základě výsledků pracovní diagnostiky a individuálních konzultací s odbornými poradci a ověření potřebných kompetencí ve vztahu k vytipovaným pracovním místům pomocí speciálního firemního SW aOKO.

Standardní metody práce s cílovou skupinou jsou po celou dobu doplněny individuálním přístupem, technologickou podporou na administraci a řízení projektu IS MONITORING, e-learningovým systémem EDU jako možným doplňkovým prvkem vzdělávání a již zmíněným informačním systémem na testování potřebných osobnostních kompetencí – SW aOKO – ve vztahu k požadavkům na vhodná pracovní místa.

.

CCíl projektu

Zvýšení kvalifikace a zaměstnatelnosti osob starších 50 let věku s kumulací handicapů, především z řad UoZ evidovaných na ÚP, ohrožených na TP nezaměstnaností, a to ve Zlínském kraji.

.

DAktivity

1. Řízení projektu

Hlavním cílem aktivity je zajištění administrace a řízení projektu včetně evidence účastníků projektu a přímých nákladů spojených s realizací.

2. Motivační setkání

V rámci této aktivity dojde k co nejužší spolupráci s Úřadem práce ČR, příp. zaměstnavateli v kraji, z důvodu vyhledávání vhodných účastníků projektu. Hlavním cílem aktivity je objasnit na počátku účastníkům přínos a cíle projektu. Tím zajistit motivaci pro vstup do projektu.

3. Motivační kurz

Cílem 2 týdenního motivačního kurzu je zajištění sebepoznání a vytvoření představy o vlastní pracovní budoucnosti a dalšího pracovního uplatnění, nácvik základních sociálních dovedností využitelných při vstupních pohovorech a bezproblémové začlenění do pracovní skupiny. Součástí je rovněž nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu. Trénink dalších dovednosti bude zaměřen na trh práce a jeho porozumění, orientaci v nabídce pracovních míst včetně získání základní finanční gramotnosti.

Základní části motivačního kurzu:

  • Sebepoznání a motivace.
  • Efektivní komunikace.
  • Orientace na trhu práce a sebeprezentace.
  • Základy pracovního práva.
  • Finanční gramotnost pro každého.
  • Závěrečné vyhodnocení.

4. Pracovní diagnostika a individuální poradenství

V rámci této aktivity bude poskytováno všem 90 účastníkům individuální poradenství. Dojde k provedení pracovní diagnostiky u jednotlivých účastníků prostřednictvím standardizovaných testů, včetně jejich interpretace zpracované formou závěrečné zprávy. Diagnostické pohovory povedou k vytvoření osobního portfolia obsahujícího plán osobního rozvoje nebo výběr vhodných pracovních míst. Součástí v posledním případě bude porovnání osobních kompetencí ve vztahu k nabízeným pracovním místům pomocí SW aOKO.

5. Profesní vzdělávání

V rámci Klíčové aktivity č. 5 budou realizovány akreditované rekvalifikační kurzy. Rozdělení a zaměření dílčích rekvalifikací mezi jednotlivé účastníky vyplyne z výstupů diagnostiky, poradenství a potřeb zaměstnavatelů ve Zlínském regionu.

Účastník má možnost absolvovat i více než 1 rekvalifikaci, pokud tato potřeba vznikne a ovlivní budoucí úspěšnost získat zaměstnání.
V rámci této aktivity je možné zařadit účastníky i do kurzu Základy podnikání, s cílem založit vlastní živnost

6. Podpora zaměstnávání

V rámci této aktivity bude nejdříve probíhat kontakt s možnými zaměstnavateli, kterým budou předávány informace o projektu a možnostech využití příspěvků na mzdu v případě, že vytvoří pro účastníky projektu nové pracovní místo či umístí na pracovní místo uvolněné z důvodu tzv. přirozených úbytků. Při jednání se zaměstnavateli bude prezentována výhoda využití zkušeností osob nad 50 let – např. v rámci personální strategie vytvořením senior funkcí
i na kratší úvazek, využití funkce senior-odborník v roli poradců pro mladé dynamické zaměstnance, využití flexibilní pracovní doby apod. Tím dojde i k částečnému ovlivnění postoje zaměstnavatelů vůči cílové skupině projektu.

Součástí poradenství pro zaměstnavatele bude i grafický výstup měření kompetenci účastníků pomocí SW aOKO.

.

EHarmonogram

AHR
Copyright © 2013 - Avenue Human Relations s.r.o.Administrace